Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2016

5419 431d
3582 de9d
bardzo bardzo bardzo czuję to samo, aż chciałam zasypać to okienko wykrzyknikami. dziękuję
Są takie cztery słowa, które usłyszane na powitanie dają mi jakieś, być może złudne, poczucie bliskości z facetem.

Chodź, coś Ci pokażę.

Bo kiedy ledwie zdejmiesz płaszcz, a on już chce, żebyś poszła z nim i coś zobaczyła, to przecież tak, jakby na to właśnie czekał cały dzień. Jakbyś była pierwszą osobą, której chciał się pochwalić swoim odkryciem.

Chodź, coś Ci pokażę.
— unspoken/thought
Reposted frompjoter pjoter viagosialap gosialap
Reposted fromredux redux viagosialap gosialap
1003 f726
Reposted fromfungi fungi viagosialap gosialap
4188 62d2
8138 c258 500
Reposted frommeem meem viagosialap gosialap
5413 6021
Reposted fromweightless weightless viagosialap gosialap
8266 e800
9087 a96d
Reposted fromnyaako nyaako viagosialap gosialap
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viapunkahontaz punkahontaz
3170 cb33 500
0792 893e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
3460 a81f 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl